HARMONY OF LIFE
BEZPŁATNY NEWSLETTER: 
     |      SZUKAJ NA PORTALU: 
Ecoeurope.eu     
CZŁOWIEK ŹRÓDŁEM DOBRANowe Niebo i Nowa ZiemiaDom.ecoeuropeHarmonia życia na co dzień
BibliotekaUzdrowiska InnowacjeInstytut SzczęściaDar.ecoeuropeVideo.ecoeurope
 
 
 

Biblioteka - Czysta Energia

Portal ecoeurope.eu
R E K L A M A
R E K L A M A
 
Systemy wsparcia energetyki odnawialnej
(29.06.2006)
Podstawowe znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej w państwach członkowskich UE posiada Dyrektywa 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt „ O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej”1. Akt ten określa wymagania związane między innymi z celami krajowymi oraz funkcjonowaniem krajowych systemów wsparcia.

Unia Europejska OZE biopaliwa
(29.06.2006)
Od dłuższego czasu zadaję sobie pytanie, które uczyniłem tytułem tego artykułu. Po pewnym namyśle stwierdzam, że jako naród powielamy nadal ten sam schemat, tzn. dzielimy się przy każdej sposobności i podczas każdej dyskusji na dwa przeciwstawne obozy. Jesteśmy więc albo komunistami, albo ludźmi solidarności, jesteśmy albo prounijni, albo antyunijni, jesteśmy wreszcie albo zwolennikami, albo przeciwnikami biopaliw.

Okrągły stół energetyki odnawialnej
(29.06.2006)
20 lutego br. w Warszawie odbyło się spotkanie okrągłego stołu na temat energetyki odnawialnej zorganizowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych [OZE], przedstawiciele instytucji współfinansujących oraz przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Celem spotkania było przedyskutowanie w gronie zainteresowanych organów i instytucji zagadnień związanych z rozwojem wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; zidentyfikowanie podstawowych problemów oraz wskazanie możliwych kierunków ich rozwiązania.

Energetyka odnawialna w znowelizowanej ustawie
(29.06.2006)
W piśmiennictwie pojawiają się różne definicje odnawialnych źródeł energii. Podstawowe elementy składowe tego terminu są w większości zgodne. Można znaleźć jednak wiele sprzecznych klasyfikacji poszczególnych źródeł jako odnawialnych. Znaczne kontrowersje budzi słabe rozróżnienie zwrotów bliskoznacznych, jak przykładowo energetyki odnawialnej od energetyki niekonwencjonalnej, czy źródeł od zasobów. Rozwój wykorzystania przyjaznych środowisku źródeł energii wymaga precyzyjnego języka, a co za tym następuje – harmonizacji terminologicznej.

Krakowska inicjatywa
(29.06.2006)
Cztery krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, (UJ) Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH), Akademia Rolnicza w Krakowie (AR) i Politechnika Krakowska (PK), reprezentowane przez swoich rektorów, zawarły niedawno porozumienie, powołując Konsorcjum Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne Małopolska AKCENT,

Zasoby odpadów drzewnych w Polsce
(29.06.2006)
Drewno i jego pochodne są wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki. Procesowi jego pozyskiwania, przetwarzania w materiały i gotowe wyroby drzewne oraz dalej - konsumpcji i eksploatacji indywidualnej, zbiorowej i przemysłowej, towarzyszy zjawisko powstawania różnego rodzaju odpadów drzewnych. Rodzi to określone implikacje i problemy o charakterze technologicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Odpady i ich zagospodarowanie to jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania sektora leśno-drzewnego.(...)

Ustawa o wykorzystaniu OZE
(29.06.2006)
Po okresie oczekiwań w Ministerstwie Środowiska pełną parą ruszyły prace nad rządowym projektem ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. 25 sierpnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez ministra środowiska Zespołu Sterującego ds. związanych z przygotowaniem projektu tej ustawy, w którego pracach mam przyjemność uczestniczyć.

POLEKO 2002 - urok odnawialnych źródeł energii
(29.06.2006)
Tegoroczne targi POLEKO dały sygnał, że nadszedł czas głośnego mówienia jakie korzyści ekologiczne i ekonomiczne może nam dać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jak sprawę tę traktuje się na świecie, jakie mamy zobowiązania wynikające z dokumentów światowych nakazujących redukcję gazów cieplarnianych i jakie kroki podejmujemy aby te zobowiązania wypełnić

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców energetyki odnawialnej
(29.06.2006)
Na system wsparcia państwa skierowany do energetyki odnawialnej składa się z jednej strony pomoc publiczna, a z drugiej ingerencja państwa, w postaci nakładania obowiązków na niezależne podmioty. Pomoc publiczna jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną. Jednak państwo nie może jej stosować dowolnie. Jej podstawy zostały unormowane w systemie prawnym. Polski prawodawca uznał, iż skutki wzrostu udziału czystej energii w całkowitej konsumpcji energii są na tyle ważne dla interesu publicznego, iż warto skierować publiczne środki do odnawialnych źródeł energii

Raporty o oddziaływaniu na środowisko
(29.06.2006)
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko4, z budową elektrowni wiatrowych, podobnie jak elektrowni wodnych*, wiąże się obecnie konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOS).

Rynek energetyki wiatrowej w Holandii
(28.06.2006)
Mieszkańcy Holandii od wieków korzystali z daru natury jakim jest wiatr. Przez wiele lat doskonalili umiejętność przekształcenia groźnych sił natury w życiodajną energię. Jednym z symboli tego malowniczego nizinnego europejskiego państwa do dzisiaj jest drewniany, czteroramienny wiatrak.

Skojarzenie nie zawsze łatwe
(28.06.2006)
Skojarzenie nie zawsze łatwe Bardzo efektywną metodą ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych produkcji energii jest wytwarzanie energii elektrycznej, w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Jest to typowe rozwiązanie proefektywnościowe, które – dzięki równoczesnej produkcji w jednej jednostce wytwórczej energii elektrycznej i ciepła – pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie, sięgającą w określonych warunkach nawet 90%.

System gwarancji pochodzenia energii
(28.06.2006)
Rodzaj aktu za pomocą, którego są normowane dane zagadnienia w Unii Europejskiej, ma zasadnicze znaczenie dla jego obowiązywania i adresatów których wiąże. I tak: rozporządzenia są aktami o charakterze ogólnym i normatywnym. Przyjmowane są w tych dziedzinach integracji, które wymagają ujednolicenia stanowisk państw członkowskich i obowiązują w całości i bezpośrednio na obszarze całej UE. Mają pierwszeństwo w razie kolizji z prawem wewnętrznym;

Techniczne aspekty produkcji wierzby energetycznej
(28.06.2006)
Rozwój energetyki w kierunku wykorzystania biomasy drzewnej musi być związany z rozwojem upraw roślin energetycznych, charakteryzujących się odpowiednio wysokim plonowaniem, o rocznej wydajności z hektara plonu o wartości energetycznej ponad 300 GJ. Krajowa energetyka (zawodowa i rozproszona) zużywa rocznie ponad 100 mln ton węgla. Przy tej skali zużycia paliw, zastąpienie średnio 10% węgla zrębkami wierzbowymi zapewniłoby odbiór plonów z ponad 0,5 mln ha plantacji wierzby.

Wakacje „pod kolektorem”
(28.06.2006)
Wakacje „pod kolektorem” – Halo, czy są wolne pokoje? – Nie ma. – Czy znajdzie się cos wolnego? – Dopiero może za dwa tygodnie. – itp. itd. – jw.

Wyższa efektywność energetyczna w poszerzonej Europie
(28.06.2006)
Wyższa efektywność energetyczna w poszerzonej Europie W pierwszych dniach kwietnia w Krakowie odbyła się 8. Doroczna Konferencja Energie-Cites „Zrównoważone zarządzanie energią w miejskich budynkach i systemach”. Energie-Cites formalnie ukonstytuowało się w 1994 r., jako stowarzyszenie kilku gmin Unii Europejskiej. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje ponad 20 europejskich krajów (ok. 100 gmin).

Węgiel a drewno jako paliwa
(28.06.2006)
Produkcja energii cieplnej i elektrycznej w Polsce w ponad 97% oparta jest na paliwach kopalnych, z dominującym udziałem węgla (ok. 80%). Ograniczanie zużycia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych nośników energii jest, z oczywistych i powszechnie akceptowanych powodów, jednym z priorytetowych celów rozwiniętych gospodarczo krajów świata. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, przyjmując w sierpniu 2001 r. „Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej”, nadał tym działaniom najwyższą rangę. Dokument ten zakłada wzrost udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 r. i 14% w 2020 r.

Możliwości wykorzystania biomasy w kogeneracji – źródła rozproszone
(28.06.2006)
Wdrożeniu i funkcjonowaniu elektrociepłowni (EC) opalanych biomasą sprzyja wymagany poziom udziału zielonej energii w wolumenie energii sprzedawanej przez spółki dystrybucyjne. Jednak do dzisiaj obowiązek ten w skali kraju nie jest wypełniany przez większość spółek. W artykule przedstawiono przykład rozwiązań dla EC opalanej zrębkami drzewnymi, opartej na silniku parowym. Możliwości i bariery rozwoju

Polskie prawo bliżej wymogów Unii Europejskiej
(27.06.2006)
Nareszcie wyklarowała się sprawa dotycząca nowych regulacji prawnych w zakresie energetyki odnawialnej. 17 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, a 24 lutego br. projekt ten skierowany został do Sejmu RP. Jest on w pełni zgodny z rozwiązaniami proponowanymi przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (czytaj „Czysta Energia” 1/2004).
   WASZYM ZDANIEM

autor: Roman P (06.10.2011, 18:33:44)
Witam. Jeżeli energia geotermalna jest do wykorzystania w polsce na obszarze 80 %, a woda gorąca jest następnie zawracana pod ziemię po schłodzeniu, to występuje problem zarastania solą takiego odwiertu. Mam pomysł na rozwiązanie tego tematu. Aby mój pomysł mógłby być zrealizowany, to wcześniej muszą się wypowiedzieć geolodzy lub inni specjaliści. Otóż, taka woda po schłodzeniu mogłaby być rurociągiem kierowana przez Polskę, łącząc kilkadziesiąt odwiertów (miast) do Bałtyku. Przy okazji zasolenie wody w morzu by się poprawiło. Pozdrawiam Roman P.

Dodaj nową wypowiedź:
Autor:
Treść:
Antyspam: 0+4=
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl, ecoenergia.pl i portal nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przed wstawieniem komentarza, pisania EKO blogu, EKO dom.ekoenergia.pl lub korzystania z EKO czatu przeczytaj REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO/SPOŁECZNOŚCI. Naruszenia regulaminu można zgłaszać pod adresem: sekretariat@ecoeurope.eu
R E K L A M A
Polecamy: bzyk-car.pl  
Współpraca | Reklama | Linki | Kontakt
dodaj do ulubionych   ustaw jako startową

Portal internetowy: wersja 3.40
Copyright © 2000 - 2021 Ekoenergia.pl - Ecoeurope.eu
Portal Eko : Odnawialne źródła energii
Made in Poland

Realizacja: e-solution © 2006

Portal firmy "Ecoeurope.eu" sp. z o.o. o domenach: ecoeurope.eu, ekoeurope.eu, ekoenergia.pl ,ecoenergia.pl i inne będące jego własnością nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.